Právě probíhá: SUMMER SALE

 - Vice informací  naleznete ZDE

 

 1. DEFINICE POJMŮ

E-shop“ – webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.mobilegear.cz

Zboží“ – movitá věc, kterou je možno zakoupit dle aktuální nabídky prodávajícího. Zboží je v e-shopu zpravidla doplněno o ilustrační fotografii, název a specifikaci.

Prodávající“ – MobileGear s.r.o., IČO: 09544500, DIČ: CZ CZ09544500, se sídlem Slovákova 354/5, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 119513.

Kupující“ – fyzická či právnická osoba, která uzavře kupní smlouvu s prodávajícím. Předmětem takto uzavřené kupní smlouvy je dodávka zboží. Kupujícím může být, jak spotřebitel, tak i podnikatel.

Spotřebitel“ – kupující, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se považuje za podnikatele rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V neposlední řadě i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Objednávka“ – nabídka k uzavření kupní smlouvy učiněná prodávajícímu potenciálním kupujícím.

Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání zboží za kupní cenu. Kupní smlouva je zpravidla uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Předmět prodeje“ – Zboží vybrané kupujícím z aktuální nabídky, které kupující kupuje na základě kupní smlouvy.

Kupní cena“ – peněžitá částka vyjádřená v českých korunách nebo eurech, která je úplatou za dodání zboží. Částka se skládá ze dvou složek. Tou první je cena, uvedená v aktuální nabídce za konkrétní zboží, zahrnující rovněž DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou jsou náklady na doručení (viz kapitola Dodání zboží a jeho přeprava a s tím související přechod nebezpečí škody). V kupní smlouvě se kupující zavazuje prodávajícímu tuto kupní cenu zaplatit.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

  2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího plynoucí z kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  3. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek, ať už pomocí označení ikonky ve webovém rozhraní e-shopu v sekci „Košík“ indikující souhlas s obchodními podmínkami a potvrzení s jejich seznámením, nebo podpisem potvrzujícím objednávku v případě objednávky uskutečněné mimo webové rozhraní e-shopu stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozích obchodních podmínek.

 2. OBJEDNÁVKA A OKAMŽIK UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie u zboží v e-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém zařízení kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

  2. K objednání zboží dojde v okamžiku, kdy:

   1. Kupující vyplní objednávkový formulář na e-shopu a potvrdí jeho odeslání. Objednávkový formulář na e-shopu obsahuje především údaje o objednávaném zboží, které bylo do objednávky vloženo pomocí funkce „košík“, možnosti úhrady kupní ceny zboží společně s variantami následného doručení zboží a náklady spojené s dodáním zboží závisející na zvolené variantě (dále jen jako objednávkový formulář na e-shopu).

   2. Kupující objednávku vysloví ústně prodávajícímu v případě objednávky uskutečněné mimo webové rozhraní e-shopu (např. na provozovně, telefonicky, osobně s obchodním zástupcem aj.) a potvrdí objednávkový formulář, který je zaslán po projeveném souhlasu na e-mailovou adresu kupujícího, či vyplněn v tištěné podobě. V případě objednávky uskutečněné mimo webové rozhraní e-shopu kupující sdělí obchodnímu zástupci prodávajícího požadované zboží a obchodní zástupce na základě aktuální nabídky a skladových zásob tento požadavek prověří a následně schválí. Potvrzení objednávkového formuláře je uskutečněno v případě zaslání na e-mailovou adresu kupujícího formou prostého elektronického podpisu, v případě tištěného objednávkového formuláře pak vlastnoručním podpisem.

   3. Kupující odešle prodávajícímu písemnou objednávku uskutečněnou mimo webové rozhraní e-shopu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (zejm. elektronickou poštou) a potvrdí objednávkový formulář, který je zaslán na emailovou adresu kupujícího uvedenou v písemné objednávce.

  3. Před odesláním objednávkového formuláře na e-shopu prodávajícímu má kupující možnost jakkoliv kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky před tím vložil. Jedná se o předejití případných chyb v uvedených údajích. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

  4. Kupující podnikatel je povinen se prokázat uvedením platného identifikačního čísla do objednávky.

  5. Samotnou objednávku kupující prodávajícímu v případě objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu odešle kliknutím na ikonu „Objednat s povinností platby“.

  6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu ust. § 1810 a následující občanského zákoníku obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem.

  7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (větší množství zboží, výše kupní ceny, aj.) požádat kupujícího o dodatečné stvrzení objednávky, a to buď v listinné nebo elektronické podobě.

  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v případě objednání přes e-shop ve chvíli doručení potvrzovacího dopisu elektronickou poštou kupujícímu na adresu k tomu určenou a uvedenou v objednávce kupujícím.

  10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

  11. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.

  12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické přijetí nebo potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy v případě objednávky přes e-shop. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, aj.) si hradí kupující sám.

  14. V případě objednávky uskutečněné mimo webové rozhraní e-shopu vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ve chvíli podpisu potvrzujícího objednávkový formulář.

  15. K návrhu na uzavření Kupní smlouvy při výkupu zařízení dochází až okamžikem posouzení skutečného stavu zařízení technickým pracovníkem. Do tohoto okamžiku je "Smluvená cena" pouze odhad Kupní ceny a nemusí se tak jednat o učinění finální nabídky dle Občanského zákoníku.

  16. Zaslaná Kupní smlouva (výkupní list) na e-mailovou adresu Prodávajícího tak není učinění nabídky dle Občanského zákoníku.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET PRO KUPUJÍCÍ PODNIKATELE

  1. Kupující podnikatel má možnost zřídit si na webovém rozhraní e-shopu uživatelský účet. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující podnikatel činit objednávky zboží.

  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující podnikatel při registraci zvolí.

  3. Kupující podnikatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující podnikatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující podnikatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující podnikatel hrubě poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  5. Kupující podnikatel je povinen údaje uvedené při zřízení uživatelského účtu pravidelně kontrolovat a při jakékoli změně tyto aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za to, že údaje uvedené kupujícím podnikatelem budou nepravdivé či neaktuální.

  6. Kupující podnikatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu níže uvedenými způsoby:

   1. v hotovosti či kartou při osobním odběru,

   2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,

   3. platební kartou,

   4. odloženou platbou prostřednictvím služby Twisto nebo SkipPay.

  2. Ceny zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny ve webovém rozhraní e-shopu, respektive potvrzení od obchodního zástupce na provozovně. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Rozhraní e-shopu rovněž obsahuje informace o nákladech na balné a přepravné (zboží). Tyto informace jsou platné pouze v rámci území České republiky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu rovněž náklady na balné a přepravné v předem smluvené výši.

  4. Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či obdobnou platbu, nicméně v případě, že nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího, může prodávající požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před samotným odesláním zboží kupujícímu. V takovém případě se neužije ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

  5. V případě bezhotovostní platby se má za to, že je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě hotovostní platby se má za to, že je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna v okamžiku předání dané částky obchodnímu zástupci na provozovně, nebo přepravci a obchodní zástupce, nebo přepravce kupujícímu vystaví potvrzení o platbě.

  6. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do sedmi (7) dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možno navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  8. Je-li to v konkrétním obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu v okamžiku, kdy dojde k uhrazení ceny zboží a k předání dojde prostřednictvím elektronické komunikace na adresu kupujícího, v případě prodeje v provozovně dojde k předání daňového dokladu bezprostředně po uhrazení požadované částky prodávajícímu k rukám kupujícího (po individuální domluvě lze rovněž zaslat elektronicky).

 5. VYDÁNÍ NEBO DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA A S TÍM SOUVISEJÍCÍ PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

  1. Zboží je možné dodat kupujícímu dle jeho volby, a to z těchto uvedených možností:

   1. prostřednictvím přepravní služby,

   2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího,

   3. osobním závozem provedeným prodávajícím (pouze po předchozí domluvě).

  2. Prodávající předá zboží kupujícímu uvedeným způsobem do 14 dnů od dne potvrzení objednávky.

  3. Prodávající ve výše uvedené době vyrozumí pomocí elektronické pošty kupujícího o předání zboží přepravci, nebo o termínu plánovaného závozu, či o možnosti osobního odběru na provozovně prodávajícího.

  4. V případě varianty osobního odběru se považuje za odstoupení od smlouvy nevyzvednutí si zboží po dobu 30 dnů od dne, kdy byl kupující vyrozuměn o připravení zboží k odebrání.

  5. Za předpokladu, že si kupující na základě své vlastní preference zvolí jiný specifický způsob přepravy, nese kupující riziko a případně dodatečné náklady s tím spojené.

  6. Prodávající je povinen na základě kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen takto dodané zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat několikrát, popřípadě se změní místo doručení, nese vícenáklady s tím spjaté kupující.

  7. Při samotném převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě jakékoliv pochybnosti o stavu zásilky a případného podezření s manipulací jejího obsahu může kupující odmítnout toto zboží převzít. V tomto případě bude expedována nová zásilka. Takovéto jednání nekrátí práva kupujícího na odpovědnosti za vady či jiná práva dle obecné právní úpravy.

  8. Při osobním odběru či závozu ověří Prodávající totožnost Kupujícího či příjemce zboží pomocí:

   1. Znalosti čísla objednávky a celého jména a příjmení uvedených ve fakturačních údajích nebo pomocí občanského průkazu, či jiného dokladu s fotografií a celým jménem s příjmením,

   2.  v případě platby na pobočce bude zboží předáno až po uhrazení celé částky uvedené v Objednávce.

  9. Při osobním odběru či závozu prodávajícím se čl. 6.7 obchodních podmínek použije obdobně. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

  10. Nebezpečí škody na zboží v případě osobního odběru a závozu prodávajícím přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Nebezpečí škody na zboží v případě využití třetí osoby v podobě přepravce, přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na přepravce dle ustanovení § 2566 odst. 1 občanského zákoníku ve chvíli převzetí zboží od prodávajícího přepravcem, aniž by přepravce vytkl vady obalu a prodávající ho při tom upozornil na křehkost zboží, následně přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího spotřebitele od přepravce v okamžiku převzetí zboží kupujícím spotřebitelem od přepravce. U kupujícího podnikatele se za dodání považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího podnikatele nebezpečí škody na zboží. Pokud přesto kupující při jakémkoli způsobu dodání v rozporu s kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku, kdy kupující odmítl převzít zboží nebo jinak dodané zboží nepřevzal.

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Kupující odsouhlasením obchodních podmínek bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze; u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

  2. V případech nespadajících pod čl. 7.1. obchodních podmínek či obdobnou situaci, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy, má kupující spotřebitel za podmínky, že učinil objednávku distančním způsobem, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího obdržel (vč. nalepených ochranných folií), ledaže má věc vadu, kterou kupující objevil až po otevření obalu nebo po použití – v takovém případě platí ustanovení o odstoupení pro vadu zboží. Kupující spotřebitel musí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy odeslat v uvedené lhůtě. Kupující spotřebitel může k odstoupení využít vzorový dokument poskytovaný prodávajícím. Samotné odstoupení pak může kupující spotřebitel zasílat jak na elektronickou adresu prodávajícího, tak na adresu provozovny prodávajícího.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Kupující spotřebitel musí navrátit zboží prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případech, kdy kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy, nese náklady spjaté s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případech nutné zvláštní přepravy. Takto navrácené zboží musí být navráceno v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, pokud možno v originálním obalu, schopno další distribuce. V případě nedodržení výše uvedených podmínek není prodávající povinen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu spotřebiteli na jeho náklady zpět.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek má prodávající povinnost vrátit všechny peněžní prostředky přijaté na základě smlouvy od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem. Nárok na vrácení peněžních prostředků (kupní ceny) nevzniká u nákladů na dopravu zpět k prodávajícímu a u příplatkových službeb či doplňků, které zákazník mohl zvolit při koupi zboží a kdy spotřebitel souhlasil s poskytnutím služby před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Nárok na vrácení peněžních prostředků (kupní ceny) nevzniká zejména u služby aplikace ochranného skla vč. takto aplikovaného ochranného skla, které si kupující zvolil. Prodávající navrátí tyto peněžní prostředky převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající může po předchozím souhlasu kupujícího vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele i jiným způsobem. Prodávající není povinen navrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího v okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, ale až ve okamžiku, kdy bude mít prodávající na jisto, že mu bylo nepoškozené zboží vráceno.

  5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím. Čl. 7.2. obchodních podmínek se v takovém případě použije přiměřeně. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy na účet určený kupujícím.

  6. Kupující podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

  7. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na provozovně prodávajícího, není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

  8. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst škodu vzniklou na zboží proti nároku kupujícího na navrácení kupní ceny.

  9. V případech, kdy prodávající společně se zakoupeným zbožím daruje kupujícímu dárek, je tato darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbude darovací smlouva účinnosti a kupující má povinnost spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i dárek.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Prodávající poskytuje na jím dodávané použité zboží záruku 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V rámci poskytnuté záruky se prodávající zavazuje, že zboží bude po uvedenou záruční dobu způsobilé pro svůj obvyklý účel, nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti.

  2. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  3. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit v uvedené záruční době podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  6. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  8. Prodávající dále neodpovídá za vady, které není možné záručně uplatnit u výrobce zařízení.

  9. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  10. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

  11. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

   2. bezplatné odstranění vady opravou;

   3. přiměřenou slevu z kupní ceny,

   4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

  12. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  13. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

   1. Jednotlivé návody k použití jsou trvale dostpné elektronicky na https://support.apple.com/cs-cz  nebo v písemné formě v provozovně MobileGear v Břeclavi.

  15. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  16. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  17. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  18. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

  19. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  20. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  21. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

  22. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat.

  23. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

  24. Je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 30 dní od převzetí zboží.

  25. Nepřevezme-li si kupující reklamované zboží po vyzvání do 30 dnů, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 25,- kč za každý započatý den a následně bude opakovaně vyzván. To se týká osobního převzetí i převzetí skrze přepravní službu. V opakované výzvě bude kupující vyrozuměn o zamýšleném prodeji a zároveň bude stanovena náhradní lhůta 60 dnů k vyzvednutí v souladu s § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., ve změní pozdějších pozdějších předpisů.  

  26. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani v náhradní lhůtě 60 dnů, bude prodávající oprávněn zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním, náklady za uskutečnění prodeje je prodávající povinen vyplatit výtěžek z prodeje kupujícímu. V případě prodeje zašle prodávající kupujícímu na vyžádání konečné vyúčtování. Stejná práva má prodávající bez vyrozumění kupujícího i tehdy, pokud je kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu a případné skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 8. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

  3. Kupující prohlašuje, že se před prvním použitím zakoupeného zařízení důkladně seznámil s uživatelskou příručkou dle čl. 8.14.1. těchto obchodních podmínek.

  4. Veškeré stížnosti kupujících vyřizuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@mobilegear.cz. Odpověď se stavem konkrétní stížnosti a informací o případném vyřízení stížnosti zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu.

  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, která je na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  7. Kupující na sebe odsouhlasením obchodních podmínek přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Prodávající nakládá a zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici rovněž ve webovém rozhraní e-shopu.

 10. UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující v případě využití webového rozhraní e-shopu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup prostřednictvím webového rozhraní e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách e-shopu v den provedení objednávky (jakoukoliv formou) kupujícím.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek uzavřená prostřednictvím webového rozhraní e-shopu je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Dokument pro odstoupení od kupní smlouvy je generován na základě vepsaných údajů na adrese https://mobilegear.cz/sluzby-zakaznikum/vraceni-do-14-dni.

  5. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Touto volbou práva však není spotřebitel, nikoliv však podnikatel, zbaven ochrany, kterou mu poskytuje právní řád a konkrétní ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a která by se v případě nevyužití institutu volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

  7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  8. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  9. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  10. Kontaktní údaje prodávajícího: MobileGear s.r.o., sídlem Slovákova 354/5, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 09544500, DIČ: CZ09544500, adresa elektronické pošty info@mobilegear.cz, telefon +420 548 998 907, účet vedený u komerční banky: 123-2167270247/0100.

  11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16.02.2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.