Právě probíhá: Den Otců

 - Vice informací  naleznete ZDE

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

  MobileGear s.r.o.

  IČ: 09544500

  DIČ: CZ09544500

  Slovákova 354/5, Veveří, 602 00 Brno

  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Národního odboje 793/14, 690 02 Břeclav
  • email: info@mobilegear.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby třetí strany
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • konkrétně se jedná o společnosti Zásilkovna s.r.o. a PPL CZ s.r.o. pro dodání zboží a společnosti Twisto payments a.s. a Skip Pay s.r.o. pro realizaci platby.
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • konkrétně se jedná o společnost SlajIT - Hello World, s.r.o.
  • zajišťující marketingové služby,
   • konkrétně se jedná o společnost ShockMarket s.r.o.
  • pro hodnocení nákupu v případě udělení souhlasu společnosti Heureka Group a.s.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci, zejména orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • V takovém případě Vaše osobní údaje již nebudou nadále zpracovávány, ledaže oprávněný zájem společnost MobileGear s.r.o. má přednost před Vaším zájmem.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu dle čl. 77 GDPR, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem v České republice je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování přístupů a využití bezpečných úložišt.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Kamerový systém

 1. V naší kamenné prodejně jsou instalované bezpečnostní kamery s on-line přenosem a záznamem.
 2. Zaznamenáván je pouze obraz a ke zpraování není vyžadován Váš souhlas.
 3. Umístění bezpečnostních kamer je zde z důvodů ochrany majetku, zdraví Vás i našich zaměstnanců, prevence nebo případné protiprávní činnosti.
 4. Provozovatelem a zpracovatelem je výhradně společnost MobileGear s.r.o.

 

IX. Cookies

 1. Soubor cookies je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.
 2. Soubor cookies zaznamenává například informace o vaší návštěvě, preferovaný jazyk nebo další nastavení.
 3. V souborech cookies se dále ukládající informace spojené s koncovým zařízením (nikoli však přesná identifikace), které bylo použito pro zobrazení webových stránek a Tyto informace mohou být považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR.
 4. Souborů cookies, které používáme dělíme následovně:
  • technické cookies - zajišťující funkčnost webové stránky, například příhlašování do uživatelských účtů.
  • funkční cookies - zvyšující komfort při pohybu na webových stránkách, například zapamatování si volby jazyka či trvalé příhlášení k uživatelskému účtu.
  • personalizované cookies - cookies zaměřené na výběr vhodného obsahu nebo reklam pro Vaše potřeby dle vyplněných údajů nebo pobytu na webových stránkách.
  • cookies třetích stran - soubory cookies ukládané třetí stranou, zejména vyhledávačem nebo internetovým prohlížečem. Více naleznete zde.

 

X. Závěrečná ustanovení 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách nebo písemně ve své kamenné prodejně.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.7.2023.